Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z klientami

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Reddo Spółka z o.o. , 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3B, KRS 0000855898.
  2. Dane kontaktowe administratora danych: telefon: 600 954944, 888 444594, adres e-mail: kontakt@kfreddo.pl
  3. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu kontynuacji połączenia telefonicznego.
  4. Przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie rozmowy stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta oraz podjęcia działań na żądanie klienta, którego dane dotyczą przed zawarciem umowy, w szczególności przygotowania projektu umowy.
  5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
  6. Nagrania rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres 30 dni.
  7. Zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione upoważnionym zleceniobiorcom lub pracownikom Administratora oraz na żądanie uprawionych instytucji państwowych w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
  8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.