Zajmujemy się skutecznie sprawami walutowych kredytów hipotecznych

Doświadczenie wynikające z prowadzonych spraw wskazuje, że tzw. umowy frankowe w zdecydowanej większości przypadków obciążone były różnego rodzaju wadami. Dotyczy to zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych do walut obcych. Najczęściej zawierają one niedozwolone zapisy dotyczące przeliczania wysokości raty do spłaty po kursie ustalanym jednostronnie przez bank.

Każdorazowo prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • skan umowy kredytowej
 • skan regulaminu kredytu
 • podpisane aneksy wraz z towarzyszącymi im zmianami regulaminów

Skany prosimy przesłać na adres kontakt@kfreddo.pl

Przesłane dokumenty analizujemy bezpłatnie, na tej podstawie proponujemy dalszy tryb postępowania wobec Banku. Nie pobieramy żadnych opłat za wstępną analizę sprawy.
Prowadzenie sprawy rozpoczynamy od reklamacji wobec banku – kończąc na przygotowaniu i złożeniu w imieniu Klienta pozwu sądowego. Zwracamy uwagę, że rzetelne przygotowanie procesowe, a następnie odpowiednie prowadzenie sprawy, wsparte materiałem dowodowym, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w procesie sądowym.

Kredyty hipoteczne

Jakie są szanse na wygranie sprawy?

Linia orzecznicza w sprawach walutowych jest już mocno ugruntowana, dlatego szansa, że sąd stwierdzi nieważność / „odwalutowi” umowę jest bardzo duża. Fakt wydawania przez polskie sądy wyroków korzystnych dla kredytobiorców jest niepodważalny, ale rozstrzygnięcie konkretnej sprawy każdorazowo zależy od okoliczności danego przypadku i osoby sędziego. Co do zasady nie podejmujemy się prowadzenia spraw ryzykownych, aby nie narażać Klientów na wysokie koszty.

Ugody bankowe

Proponowane aktualnie ugody polegają na przeliczeniu kredytu i potraktowania go tak, jakby od początku był kredytem złotówkowym. Oprocentowanie w takiej sytuacji przechodzi na stawkę stała lub zmienną WIBOR. W przypadku, gdy kredytobiorca wpłacił do banku więcej rat, niż wpłaciłby w kredycie złotówkowym, nadpłata ta zmniejszyłaby kapitał po konwersji. Dokładna forma porozumienia zależy od propozycji konkretnego banku i negocjacji z nim. Warto mieć na uwadze, że oferta ze zmiennym oprocentowaniem jest dodatkowym czynnikiem ryzyka, mając na uwadze rosnące stopy procentowe i niepewność co do ich poziomu w przyszłości.

Ugoda z bankiem obniża saldo zadłużenia, znosi ryzyko walutowe, jest szybsza niż postępowanie sądowe. Pozew i postępowanie sądowe trwa dłużej, jest jednak znacznie korzystniejsze finansowo dla Klienta. Umowa zostaje unieważniona.

Ważne

Ugody w ujęciu czysto finansowym są ZAWSZE mniej korzystne dla  posiadaczy walutowych kredytów hipotecznych  niż wyrok stwierdzający unieważnienie i brak opłaty za kapitał (odsetek).  Zawarcie ugody zablokuje możliwość pozwania banku i unieważnienia kredytu we frankach w przyszłości, mimo że zawierają one niedozwolone klauzule.

Jak działamy

 • sprawdzimy bezpłatnie otrzymaną propozycję ugody pod kątem formalnym i finansowym
 • przeliczymy rozwiązania w niej zawarte i porównamy z postępowaniem w oparciu o pozew
 • przedstawimy wynik analizy finansowej
 • wskażemy za i przeciw dla obu rozwiązań, ostateczną decyzję podejmuje zawsze Klient.

Prawo do zwrotu opłat i prowizji od kredytu hipotecznego spłaconego przed czasem

Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 23 marca 2017 roku prawo do zwrotu opłat i prowizji od spłaconych przed terminem kredytów hipotecznych dotyczy kredytów zawartych po 22 lipca 2017 roku.

Ważne pytania

Usunięcie z umowy mechanizmu przeliczania na walutę obcą (tzw. odwalutowienie). Wariant lepszy dla umów zawartych niedawno i wciąż spłacanych. Po korzystnym wyroku umowa jest kontynuowana na nowych, korzystniejszych zasadach a bank musi zwrócić nadpłatę dokonaną do dnia korzystnego wyroku.

Unieważnienie umowy. Wariant korzystniejszy dla umów zawartych wiele lat temu i już spłaconych lub znajdujących się po koniec spłaty (pozostało do spłaty nie więcej niż 20% kapitału). Umowa przestaje obowiązywać a bank musi zwrócić nadpłatę.

Roszczenie: Żądanie stwierdzenia nieważności i w efekcie usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych, jako niedozwolonych postanowień umownych (to zapisy przeliczające walutę obcą na złotówki) oraz zwrot nadpłaty, która powstała na skutek uiszczenia przez kredytobiorcę rat w zawyżonej wysokości.​

Skutki prawne: Mechanizm indeksacji stosowany przez bank był niedozwolony, a bank nigdy nie był uprawniony do przeliczania spłacanych rat wyrażonych w złotówkach na walutę obcą. Kredyt od samego początku był kredytem złotówkowym.​

Co się stanie gdy wygramy: Umowa nadal będzie obowiązywać, ale bez klauzul niedozwolonych. To znaczy, że kredyt zamieni się na kredyt złotówkowy z takim samym mechanizmem ustalania oprocentowania, jakie obowiązywało na początku umowy (kredyt w złotówkach a oprocentowanie jak w walucie). Następuje przeliczenie kredytu wstecz na nowych zasadach. To oznacza, że bank powinien dokonać zwrotu wszystkich nadpłaconych rat kredytu oraz​ wysokość rat kredytu, które pozostają do spłaty ulegnie znaczącemu zmniejszeniu.

Roszczenie: żądanie, aby sąd uznał, że umowa kredytowa nie obowiązywała (jakby nigdy nie doszło do jej zawarcia) oraz dochodzenie zwrotu kwoty, którą kredytobiorca wpłacił w związku z wykonywaniem umowy kredytowej (raty kapitałowo- odsetkowe i inne koszty okołokredytowe).​

Skutki prawne: Umowa kredytowa przestaje obowiązywać, tak jakby nigdy nie doszło do jej zawarcia.​

Bank ma obowiązek zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszelkich pobranych od niego kwot, które pobrał w związku z udzieleniem i spłatą kredytu (raty kapitałowo-odsetkowe, prowizje, opłaty związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego).​

Kredytobiorca ma obowiązek zwrotu na rzecz banku kwoty, która została mu wypłacona w ramach zawartej umowy (kwoty kapitału).​

Uzysk dla Klienta to różnica pomiędzy kwotą odzyskaną a kwotą pozostałego do spłaty kapitału. Jeśli umowa jest już spłacona kredytobiorca niczego nie zwraca

Podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 3851 i następne kodeksu cywilnego dot. niedozwolonych postanowień umownych w obrocie z konsumentami. Klauzule nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Podstawą roszczeń o zwrot świadczenia jest art. 410 kodeksu cywilnego dot. zwrotu nienależnego świadczenia. Świadczenie jest nienależne, gdy odpadła jego podstawa prawna- klauzule umowne (niedozwolone) okazały się bezskuteczne wobec konsumenta i to od początku trwania umowy.

Dotyczy to umów, zawierających zapisy, które uprawniały bank do dowolnego przeliczania wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz w ten sam sposób umożliwiały bankowi określanie comiesięcznych rat kredytu do spłaty.​ Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa nie ma znaczenia, czy odnosi się to do franka szwajcarskiego, EURO czy innej waluty.​  Postanowienia umowne można kwestionować zarówno w trakcie spłacania kredytu, jak również po jego całkowitej spłacie. Spłacenie kredytu w całości nie pozbawia kredytobiorcy możliwości dochodzenia od banku roszczeń związanych z tym kredytem.

 1. Umowa kredytowa – każda umowa zawiera szereg załączników i odwołania do regulaminu banku, dlatego wszystkie dokumenty należy dołączyć do pozwu.
 2. Aneksy lub porozumienia, które bank zawierał z kredytobiorcą w okresie wykonywania umowy kredytowej.​
 3. Wniosek o udzielenie kredytu.​
 4. Zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytobiorcy kredytu i saldzie zadłużenia oraz historia spłaty kredytu (dokumenty wydawane przez bank na wniosek kredytobiorcy).​
 5. Należy skompletować wszystkie dokumenty, które kredytobiorca podpisał/otrzymał podczas zawarcia z bankiem umowy oraz dokumenty podpisane/otrzymane w trakcie jej wykonywania.​
 6. Jeśli Klient nie posiada niektórych dokumentów, można zwrócić się do banku o wydanie ich kopii
 1. Opłata od pozwu: 1000zł.  Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy sądu przed złożeniem pozwu.
 2. Zaliczka na wynagrodzenie biegłego (jeżeli sąd go powoła na późniejszym etapie): 2000- 2500zł​
 3. W przypadku wygranej wszystkie wymienione koszty zostaną zwrócone przez bank.