Rozwiązujemy sprawy kredytów hipotecznych w PLN

Analiza przypadków umów kredytów hipotecznych wyrażonych w PLN wskazuje, że część z nich obciążonych jest różnego rodzaju wadami Najczęściej zawierają one niedozwolone zapisy dotyczące ryzyka stopy procentowej i stawki WIBOR. Możliwość zakwestionowania zapisów, zawierających WIBOR dotyczy umów ze zmiennym oprocentowaniem ustalanym na podstawie stałej marży i stawki WIBOR. 

Należy wykazać, że:

 • bank nie poinformował kredytobiorcy o ryzyku kursowym – przypadek analogiczny do ryzyka walutowego przy kredytach frankowych. Bank ma obowiązek poinformować klienta o ryzyku rynkowym, w szczegółowym stopniu wskazując drastyczne scenariusze​
 • stawka WIBOR jest sztucznie zawyżona i nie oddaje rzeczywistych kosztów, ponoszonych przez banki (banki modyfikują WIBOR w taki sposób, aby odnosić jak największe korzyści)

Każdorazowo prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • skan umowy kredytowej
 • skan regulaminu kredytu
 • podpisane aneksy wraz z towarzyszącymi im zmianami regulaminów

Skany prosimy przesłać na adres kontakt@kfreddo.pl

Przesłane dokumenty analizujemy bezpłatnie, na tej podstawie proponujemy dalszy tryb postępowania wobec Banku. Nie pobieramy żadnych opłat za wstępną analizę sprawy.

Prowadzenie sprawy rozpoczynamy od reklamacji wobec banku – kończąc na przygotowaniu i złożeniu w imieniu Klienta pozwu sądowego. Zwracamy uwagę, że rzetelne przygotowanie procesowe, a następnie odpowiednie prowadzenie sprawy, wsparte materiałem dowodowym, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w procesie sądowym. Co do zasady nie podejmujemy się prowadzenia spraw ryzykownych, aby nie narażać Klientów na wysokie koszty.

Kredyty hipoteczne PLN

Jakie są szanse na wygranie sprawy?

Pierwsze pozwy o WIBOR zostały złożone stosunkowo niedawno, a ostateczne wyroki jeszcze nie zapadły. Stwierdzić należy, że to właśnie frankowicze przetarli ścieżkę procesów sądowych przeciwko bankom. Ukształtowane orzecznictwo chroni konsumentów (w tym kredytobiorców) niezależnie od waluty zobowiązania, dlatego wysiłek włożony w taką sprawę może przełożyć się na korzyść finansową.

Problem z uzyskaniem korzystnego wyroku może powstać w sytuacji, gdy kredyt zaciągnięty był na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – w tej sytuacji należy powołać się na inne podstawy prawne, chcemy jednak zaznaczyć że nowe orzecznictwo w takich przypadkach jest korzystne dla Klientów.

Ważne pytania

Jest to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce. Innymi słowy to stawka po której banki są skłonne pożyczać pieniądze innym bankom.

Ze względu na to, że wskaźnik ten jest ustalany przez same banki nie powinien być stosowany do ustalania oprocentowania kredytów dla osób indywidualnych.

Ustalenie nieistnienia części oprocentowania opartego na WIBOR​

W przypadku takiego rozstrzygnięcia oprocentowanie w umowie zostaje obniżone do wysokości marży bankowej, natomiast WIBOR jest całkowicie eliminowany. Kredyt będzie dalej spłacany, ale według niskiego stałego oprocentowania równego marży. Bank zobowiązany jest do zwrotu na rzecz kredytobiorcy nadpłaty wynikającej z nowego oprocentowania​

Ustalenie nieistnienia wszystkich składników oprocentowania kredytu​

Umowa będzie dalej kontynuowania z zachowaniem dotychczasowych warunków, ale bez odsetek. Bank zobowiązany jest do zwrotu na rzecz kredytobiorcy sumy wpłaconych odsetkowych części rat​

​Unieważnienie całej umowy kredytowej​

Umowa zostaje potraktowana jakby nigdy nie doszło do jej zawarcia. Kredytobiorca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz banku całego kapitału. Ten wariant jest możliwy dla umów już w większości spłaconych​

Podstawą dochodzenia roszczeń jest przede wszystkim art. 3851 i następne kodeksu cywilnego dot. niedozwolonych postanowień umownych w obrocie z konsumentami. Klauzule nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.​

Podstawą roszczeń o zwrot świadczenia jest art. 410 kodeksu cywilnego dot. zwrotu nienależnego świadczenia. Świadczenie jest nienależne, gdy odpadła jego podstawa prawna- klauzule umowne (niedozwolone) okazały się bezskuteczne wobec konsumenta i to od początku trwania umowy.

 1. Umowa kredytowa – każda umowa zawiera szereg załączników i odwołania do regulaminu banku, dlatego wszystkie dokumenty należy dołączyć do pozwu.​
 2. Aneksy lub porozumienia, które bank zawierał z kredytobiorcą w okresie wykonywania umowy kredytowej.​
 3. Wniosek o udzielenie kredytu.​
 4. Zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytobiorcy kredytu i saldzie zadłużenia oraz historia spłaty kredytu (dokumenty wydawane przez bank na wniosek kredytobiorcy).​
 5. Należy skompletować wszystkie dokumenty, które kredytobiorca podpisał/otrzymał podczas zawarcia z bankiem umowy oraz dokumenty podpisane/otrzymane w trakcie jej wykonywania.​
 6. Jeśli Klient nie posiada niektórych dokumentów, można zwrócić się do banku o wydanie ich kopii