Kancelaria Finansowa Reddo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: KF Reddo) jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego są wyłącznie własnością KF Reddo, a wykorzystywanie i kopiowanie ich jest zabronione.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. KF Reddo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową oraz za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie niniejszej internetowej powinny zwrócić się z pytaniem do KF Reddo. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a KF Reddo nie może zagwarantować ich aktualności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody KF Reddo wykorzystywane w celach prywatnych, publicznych lub komercyjnych.

Informacje zawarte w niniejszym serwisie mają na celu przedstawienie ogólnych informacji działalności KF Reddo i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

Kancelaria Finansowa Reddo Spółka z o.o. z siedziba w Gdańsku , adres: ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk, kapitał zakładowy w wysokości 5000, zł w całości opłacony, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000855898, NIP 5842795907, Regon 386811937