rozliczenie

Rozliczenie z bankiem po unieważnieniu umowy

Każdy frankowicz dąży do wygrania sprawy frankowej i unieważnienia umowy kredytu. Pamiętać należy, że gdy już to nastąpi trzeba powziąć jeszcze serię czynności, aby finalnie rozliczyć się z bankiem.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2021 roku (III CZP 11/20) uznał, że prawidłowym sposobem rozstrzygnięcia przez sąd o roszczeniu frankowicza jest teoria dwóch kondykcji.

Polega ona na tym, że strony posiadają własne, niezależne roszczenia o zwrot spełnionych przez siebie świadczeń. Oznacza to, że bank może żądać od kredytobiorcy zwrotu kwoty wypłaconego kredytu, a kredytobiorca może żądać od banku zwrotu świadczeń, jakie spełnił na jego rzecz (wpłaconych rat kapitałowo- odsetkowych i innych poniesionych kosztów okołokredytowych). Nawet w sytuacji, gdy kredytobiorca jest jednocześnie dłużnikiem banku to świadczenie przez niego spełnione podlega zwrotowi.

Jest to teoria korzystniejsza dla frankowiczów od teorii salda, ponieważ zgodnie z teorią salda to strona, która uzyskała większą korzyść powinna dokonać zwrotu pieniędzy.

Omawiana uchwała ma moc zasady prawnej, dlatego można się spodziewać, że orzecznictwo w sprawach frankowych będzie bardziej przewidywalne.

Rozważając kwestię rozliczenia z bankiem po unieważnieniu umowy frankowej nie można zapominać o hipotece obciążającej nieruchomość. Samo unieważnienie kredytu nie spowoduje automatycznie jej wykreślenia z księgi wieczystej.

Również w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy. W uchwale z dnia 8 września 2021 roku (III CZP 28/21) uznał, że:

Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, (…) także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (…)

Zatem, aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nie trzeba wytaczać odrębnego powództwa ani wszczynać kolejnych postępowań. Wystarczy, że do wniosku o wykreślenie hipoteki zostanie załączony wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Podstawą opisanych sytuacji jest uzyskanie wyroku unieważniającego umowę frankową. Wyroki korzystne dla frankowiczów stanowią zdecydowaną większość, dlatego warto wystąpić na drogę sądową już teraz.

Podobne wpisy