Kredyty frankowe – wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Po dniu 3 października 2019 r., w którym zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący unieważnienia umowy kredytu we frankach (C-260/80) banki zaczęły sygnalizować osobom, które zamierzają wystąpić przeciwko nim z takim roszczeniem, że będą domagały się z tego tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów żądanie przez bank, po unieważnieniu umowy o kredyt frankowy, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału pozostaje sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i udzielonej na jej podstawie ochrony konsumentowi oraz nie znajduje oparcia w polskich przepisach.

TSUE wskutek skierowanych do niego pytań zajmuje się tą kwestią w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt C-520/21. Na rozstrzygnięcie trzeba jednak będzie poczekać. Dokładna data wyroku nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że zapadnie on po zapoznaniu się przez TSUE z opinią rzecznika generalnego, która przedstawiona ma być 16 lutego 2023 roku.

Warto wspomnieć, że polskie sądy jeszcze bez wytycznych TSUE oddalają roszczenia banków. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 lutego 2020 r., w sprawie o sygn. akt I ACa 635/19, wskazał że na gruncie przepisów polskiego prawa cywilnego nie ma przepisów przewidujących uprawnienie banku do żądania wynagrodzenia za korzystanie przez jego kontrahentów z kapitału na podstawie nieważnej umowy kredytowej. Uznał także, że przyznanie bankom prawa do dodatkowej opłaty na podstawie nieważnej umowy kredytu pozostaje sprzeczne z wiążącą sądy powszechne wykładnią art. 6 Dyrektywy 93/13.

Podobną argumentację prawną przyjął Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 5 lutego 2020 r. (sygn. akt XXV C1669/16) oraz w wyroku z dnia 9 lipca 2020 r. (sygn. akt XXV C 1050/18), Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 28 października 2021 r. (sygn. akt I ACa 244/21), Sąd Okręgowy w Suwałkach w wyroku z dnia 10 lutego 2022 r. (sygn. akt I C 843/20) oraz Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 25 czerwca 2022 r. (sygn. akt I ACa 545/21).

05.12.2022

Podobne wpisy