Czy rolnik może przystąpić do postępowania o zatwierdzenie układu?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego często wiąże się z zaciągnięciem zobowiązań. Zazwyczaj przybierają postać kredytu, pożyczki, bądź leasingu. Dopóki rolnik posiada płynność finansową gospodarstwo jest w stanie dobrze prosperować, natomiast co zrobić w przypadku pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązań oraz rosnącym zadłużeniem?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy najpierw znaleźć odpowiedź na inne – kim z punktu prawnego jest rolnik. Nad powyższym zagadnieniem wielokrotnie pochylał się Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt INSNc 152/20, wyrażone zostało jednoznaczne stanowisko „w świetle przepisów prawa publicznego, rolnik prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast na gruncie przepisów cywilnoprawnych rolnik powinien być traktowany jako przedsiębiorca, chyba że wyjątkowo prowadzi gospodarstwo rolne wyłącznie w celu samozaopatrzenia, tj. na własne potrzeby.”

Jakie możliwości oddłużenia to tworzy? Przede wszystkim rolnik, może przystąpić do postępowania o zatwierdzenie układu, bowiem na gruncie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, jasno zostały określone przesłanki podejścia do postępowania, tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą, niewypłacalne, bądź zagrożone niewypłacalnością, które w ciągu ostatnich 10 lat nie przystąpiły do postępowania restrukturyzacyjnego oraz suma ich wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Jakie korzyści wynikają z postępowania? Największymi zaletami są zawieszenie postępowań egzekucyjnych z mocy prawa, a także zakaz wypowiadania umów przedsiębiorcy.

Co kryje się za tymi pojęciami? W momencie otwarcia postępowania, zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne bez znaczenia na jakim są etapie, tzn. że nawet w przypadku licytacji nieruchomości, takie postępowanie egzekucyjne musi zostać zawieszone i nie może być kontynuowane do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Dodatkowo zakaz wypowiadania umów, wiąże się z tym, że przedsiębiorcy, wobec którego zostało otwarte postępowanie nie mogą zostać wypowiedziane umowy kredytowe, pożyczkowe, leasingowe, najmu, czy dzierżawy oraz wszelkie umowy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach oddłużeniowych rolnika, bądź przebiegu postępowania, skontaktuj się z nami pod numerem: +48 608 365 151.

Podobne wpisy